آموزش بافت عروسک مینیاتوری روباه + ویدئو

در این ویدئو نحوه بافت این عروسک روباه مینیاتوری بسیار ناز و تمیز آموزش داده می شود. زبان ویدئو به انگلیسی است و اما بدون دانستن زبان انگلیسی و تنها با دقت می توان بافت این عروسک را به خوبی آموخت . الگوی بافت در ادامه به صورت اختصارات انگلیسی آورده شده که در صورت مشکل داشتن برای بافت این عروسک می توان به این الگو و ترجمه مربوط به آن در صفحات دیگر سایت ویراز مراجعه کرد.

ch = chain: زنجیره
ea = each: هرکدام
sl st = slip stitch: بافت نامرئی
sc2tog = single crochet 2 stitches together: دوتایکی کردن پایه کوتاه
st(s) = stitch(es) بافت، بخیه، گره

Written Pattern

Note* Always start round in same st as previous sl st. Skip ch at end of round.

Main Body
Round 1
Using orange yarn ch4, sl st in 1st ch to form a loop, crochet 8sc into loop, sl st in 1st sc to join – (8)

Round 2
Ch1 (don’t count as st here or throughout), 2sc in ea st around, sl st in 1st sc to join – (16)

Round 3
Ch1, *1sc, 2sc* rep from * to end, sl st in 1st sc to join – (24)

Round 4
Ch1, *1sc in next 2 sts, 2sc* rep from * to end, sl st in 1st sc to join – (32)

Rounds 5 – 8
Ch1, 1sc in ea st around, sl st in 1st sc to join – (32)

Rounds 9 – 10
Join white yarn in ch1, 1sc in ea st around, sl st in 1st sc to join – (32)

Round 11
Ch1, *1sc in next 2 sts, sc2tog* rep from * to end, sl st in 1st sc to join – (24) See video tutorials on the optional invisible decrease!

Round 12
Ch1, *1sc, sc2tog* rep from * to end, sl st in 1st sc to join – (16)

Round 13
Re-join orange yarn in ch1, 1sc in first 6 sts joining white in end of last st, 1sc in next 4 sts joining orange in end of last st, 1sc in last 6 sts, sl st in 1st sc to join – (16) 

Pause your work here and add the eyes if using toy eyes. It is easier at this point. Place them on the divide between the orange and white.

Round 14
Repeat round 13

Round 15
Ch1, 1sc in first 6 sts joining white in end of last st, 1sc in next 5 sts joining orange in end of last st, 1sc in last 5 sts, sl st in 1st sc to join – (16) 

Rounds 16 – 17
Ch1, 1sc in first 7 sts joining white in end of last st, 1sc in next 4 sts joining orange in end of last st, 1sc in last 5 sts, sl st in 1st sc to join – (16)

Round 18
Ch1, 1sc in ea st around, sl st in 1st sc to join – (16)

Pause your work here.

Nose
Round 1
Using orange yarn ch4, sl st in 1st ch to form a loop, crochet 5sc into loop joining white in end of last st, crochet 3 more sc joining orange in end of last st, sl st in 1st sc to join – (8)

Round 2
Ch1, 1sc in first 5 sts joining white in end of last st, 1sc in last 3 sts joining orange in end of last st, sl st in 1st sc to join – (8)

Fasten off and sew nose onto face. Stuff your main body and continue with body.

Main Body
Round 19
Ch1, *sc2tog* rep from * to end – (8), sew any remaining hole closed. Fasten off and hide all tail ends.

Ears – Make 4 (two in orange/black, two in white/black)
Row 1
Using orange or white ch5, 1sc in 2nd ch from hook and in ea ch to end, turn – (4)

Row 2
sc2tog twice, turn – (2)

Row 3
Join black, 1sc in next 2 sts, turn – (2)

Row 4
sc2tog, turn – (1)

Row 5
1sc

Repeat 3 more times for other ears. You will need 2 ears in orange and black, and 2 ears in white and black. 
Take an orange ear and a white ear and with wrong sides together sew edges together with orange yarn and black yarn for the top by wrapping the yarn over the edge. This will allow some orange yarn to appear on the front of the white part of the ear. Repeat for other ear. Sew ears onto head. Fasten off and hide all tail ends.

Arms – Make 2
Round 1
Using orange yarn ch4, sl st in 1st ch to form a loop, crochet 5sc into loop, sl st in 1st sc to join – (5)

Rounds 2 – 3
Ch1, 1sc in ea st around, do not join round 2 but continue on to round 3 – (5) 
Fasten off and repeat for second arm, sew onto body by flattening top edge, do not stuff.

Feet – Make 2
Using orange yarn ch6, 1hdc in 5th ch from hook, 1sc in last ch. Fasten off and repeat for second foot, sew onto body. Fasten off and hide all tail ends.

Tail
Make two small pom poms, 1 white and 1 orange, either using a small pom pom maker, a fork or the method shown in the video using your hands. Sew the white pom pom onto the top of the orange pom pom and secure tightly. Sew joined pom poms onto back of fox and secure. Trim to shape.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *