آموزش کامل ساخت گل داوودی کاغذی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل داوودی کاغذی با دستگاه شابلون نمایش داده می شود. ویدئو به صورت بی کلام

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل ستاره ای کاغذی+ ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل ستاره ای کاغذی با دستگاه شابلون نمایش داده می شود. ویدئو به صورت بی

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل با کاغذ کشی + ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل بسیار زیبا و طبیعی با کاغذ کشی، نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل جعفری با کاغذ کشی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل جعفری بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل حسرت (خولنجان) با کاغذ کشی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل رز فانتزی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل سوسن صحرایی با کاغذ کشی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی+ ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل رز ساده با کاغذ کشی/ کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید