آموزش ساخت گل های کاغذی / گل جعفری با کاغذ کشی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل جعفری بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل حسرت (خولنجان) با کاغذ کشی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل رز فانتزی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل مامیثا + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ نمایش داده می شود. ویدئو به صورت کاملا

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی+ ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل رز ساده با کاغذ کشی/ کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید